تأثير تنش هاى ناشى از عمليات حفارى بر چاه و ضريب پوسته

چكيده   در اثر ضربات مته حفارى، خصوصيات سنگ (خصوصاً مكانيك سنگى) تغيير مي كند. اين تغييرات در سنگ مخزن سبب افت فشار مخزن در اطراف چاه در حين بهره…

ادامه خواندن تأثير تنش هاى ناشى از عمليات حفارى بر چاه و ضريب پوسته